Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Website Trường THCS Ngô Văn Cấn - Welcome to Website Ngo Van Can Junior High School

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Videos Videos

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 163
  Tổng lượt truy cập: 19217

Tài liệu

Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
02/10/2019

    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là học tập suốt đời, học hằng ngày, là việc làm tự giác của mọi người, mọi cơ quan, đơn vị. Tại lễ truy điệu Người, trong Điếu văn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn đã khẳng định: “Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chí Minh”[1]. Đây không chỉ là lời hứa của Đảng và nhân dân với Bác mà còn là cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đầu tiên do Đảng ta phát động. Qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với những thời cơ và vận hội đang mở ra trước mắt. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn tồn tại không ít khó khăn dưới tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, ảnh hưởng đan xen của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, thanh niên Việt Nam hiện nay. Hiện nay để lực lượng thanh niên nhận thức đúng về vị trí, vai trò của mình, từ đó có tư tưởng, hành động cách mạng tiến công, từng bước hình thành, hoàn thiện và phát triển toàn diện nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cần trang bị cho thanh niên về thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và phương pháp luận biện chứng thông qua việc thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đó không chỉ là yêu cầu, trách nhiệm, còn là tình cảm, là nguyện vọng thanh niên Việt Nam để góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ động tiếp cận và hòa vào xu thế chung không ngừng phát triển của thời đại. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(sau đây gọi tắt là chỉ thị 05). Sự trùng hợp về thời gian lịch sử ngày, tháng bản Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo lần đầu tiên vào dịp sinh nhật lần thứ 75 của Người (Bác Hồ viết Di chúc từ ngày 10/5/1965 đến ngày 15/5/1965) mang ý nghĩa toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện mãi mãi thực hiện Di chúc Bác đã vạch ra và làm tốt những điều Bác căn dặn đặc biệt là thế hệ trẻ đoàn viên thanh niên “đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Để quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả trong mỗi đoàn viên thanh niên hiện nay cần nhận thức rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần lời dạy của Bác:“Nhiệm vụ của thanh niên không phải hỏi nước nhà đã làm gì cho mình. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?” nhằm xứng đáng hơn nữa với tinh thần thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi trong trang đầu quyển sổ vàng khi đến thăm trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc vào tháng 9 năm 1949 (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

Trước hết, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Hệ thống những quan điểm lý luận, tư tưởng Hồ Chí Minh, về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Về đạo đức Hồ Chí Minh, là một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh, là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện của Người về đạo đức, vị trí, vai trò, chuẩn mực giá trị của đạo đức cách mạng và những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức. Thể hiện sinh động qua chính tấm gương đạo đức của Người, trong mỗi hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm và sinh hoạt hàng ngày. Đối với đất nước, với dân tộc phải “trung với nước, hiếu với dân”; với mọi người phải “yêu thương con người, sống có tình có nghĩa” và với bản thân mình phải thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, mở rộng quan hệ yêu thương con người đối với toàn nhân loại, người cách mạng phải có “tinh thần quốc tế trong sáng”. Về phong cách Hồ Chí Minh, là một chỉnh thể nhất quán vì phong cách là tâm hồn, là trang phục của tư tưởng, là bản chất của con người. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, bao gồm: Phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt. Tiếp nối truyền thống cha anh xưa, tuổi trẻ Bến Tre hôm nay quyết tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng bản thân thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên” và xây dựng tổ chức Đảng của những người trẻ thật sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện kế hoạch số 32-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác thông qua: + Công tác giáo dục + Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên + Công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng + Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc + Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” Công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức và các phong trào của Đoàn đã trưởng thành qua từng chặng đường công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà, ghi dấu bằng những công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực đối với đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương. Tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, có 149 gương điển hình được tuyên dương “Thanh niên Đồng Khởi mới”, 2.357 cá nhân, 1.395 tập thể thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; toàn tỉnh duy trì 213 câu lạc bộ tuổi trẻ Pháp luật tại xã, phường, thị trấn, trường học, 104 câu lạc bộ thắp sáng niềm tin, 33 câu lạc bộ hướng thiện, 3 chương trình thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương (cấp tỉnh, Thành phố Bến Tre, Chợ Lách), 23 cuộc đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp với thanh niên chậm tiến (Mỏ Cày, Ba Tri), giới thiệu việc làm cho hơn 325 thanh niên được cảm hóa tiến bộ. Bên cạnh đó, việc quy hoạch theo nguyên tắc “động” và “mở” từng bước trẻ hóa đội ngũ và xây dựng cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đạt chuẩn, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn đã mở 05 lớp tập huấn kỹ năng cho 520 cán bộ Đoàn, Hội cơ sở, 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn phòng, tổ chức xây dựng Đoàn, kiểm tra, giám sát, báo cáo viên cho 270 cán bộ Đoàn cấp xã, huyện, tỉnh và luân chuyển, biệt phái cán bộ Đoàn cấp tỉnh về cấp huyện rèn luyện thực tiễn 04 đồng chí, về cấp xã 02 đồng chí [2]. Nhìn chung, thanh niên Bến Tre có tinh thần yêu nước, đoàn kết, nhân ái, sáng tạo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thanh niên có tư tưởng an phận, thụ động, bắt nhịp chậm với xu thế mới, trình độ nắm bắt và ứng dụng khoa học công nghệ còn thấp, kỹ năng sống còn kém. Hiện nay, thanh niên Bến Tre từ 16 đến 30 tuổi có 293.948 người; thanh niên nông thôn là 67,02%, thanh niên trường học là 16,46 %, lực lượng vũ trang là 0,82%, thanh niên công nhân là 12,31%, thanh niên công nhân viên chức là 3,39%, chiếm 23,6% dân số của tỉnh. Trong 5 năm tới, thanh niên tỉnh tăng khoảng 94.000 người [3]. Do vậy, để vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy tinh thần xung kích, chủ động nắm bắt khoa học công nghệ của thanh niên để vươn lên thoát nghèo, làm giàu trở thành định hướng quan trọng trong việc phát huy vai trò tổ chức Đoàn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống, lối sống tích cực cho thanh niên; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức quốc phòng - an ninh và công tác truyền thông khởi nghiệp. Hai là, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là khâu đột phá trọng tâm. Đối với thanh niên trường học thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm; đối với thanh niên công nhân triển khai đề án “Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2024”; đối với thanh niên trên địa bàn dân cư đa dạng các hình thức giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương. Ba là, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, nâng cao chất lượng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng, tập trung phát triển lớp đảng viên “Đồng Khởi mới” đảm bảo về số lượng và chất lượng. Bốn là, công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai có hiệu quả “Thiếu nhi Bến Tre làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Năm là, tạo môi trường phát huy vai trò thanh niên và đồng hành cùng thanh niên trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; đưa khởi nghiệp trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của phong trào thanh niên qua các phong trào “Tuổi trẻ Bến Tre - Đồng Khởi khởi nghiệp và lập nghiệp”, “Tuổi trẻ Bến Tre tình nguyện tham gia xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Bến Tre sáng tạo, chủ động chiếm lĩnh khoa học công nghệ” và chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập, kỹ năng thực hành xã hội, sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần. Sáu là, công tác hợp tác Quốc tế thanh niên và hội nhập quốc tế Năm 2018, Tỉnh ủy Bến Tre xác định là năm “tăng tốc”, “bứt phá” năm 2019 và “về đích” vào năm 2020 nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022 với quyết tâm cao nhất để thực hiện: Đoàn kết-năng động-khát vọng-phát triển, trong đó: Đoàn kết - trong cán bộ Đoàn, các tổ chức Đoàn bạn với các cấp chính quyền, đoàn thể; Năng động - trong bắt nhịp xu thế mới của thanh niên, trong thực hiện nhiệm vụ, trong việc tranh thủ mọi cơ hội phát triển phong trào thanh niên; Khát vọng - xây dựng nên một thế hệ trẻ giúp Bến Tre vươn lên phát triển ngang bằng các tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Phát triển - về chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng Đoàn viên, về chất lượng và uy tín tổ chức Đoàn, về hiệu quả của phong trào, về kết quả đóng góp của tuổi trẻ Bến Tre vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đối với chúng tôi, là những đoàn viên thanh niên công tác tại Trường Chính trị Bến Tre, chúng tôi luôn khắc sâu những lời Bác dạy đối với mỗi người giáo viên nhân dân. Người nói: “Chính trị là đức, chuyên môn là tài, có tài mà không có đức là hỏng hay “chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ là cái xác không hồn”[4]. Giữa đức và tài, hồng và chuyên, phẩm chất và năng lực chuyên môn của người thầy giáo có mối quan hệ hữu cơ và tác động qua lại lẫn nhau. Có đức là để tài năng phát triển đúng hướng và có tài thì đức mới phát huy được tác dụng. Để phấn đấu trở thành một giảng viên tận tụy với nghề, vừa hồng vừa chuyên như lời Bác dạy để xứng đáng là một đảng viên Đảng Cộng sản gương mẫu, chúng tôi cần rèn luyện bền bỉ hàng ngày qua công việc chuyên môn, nghiên cứu khoa học, phẩm chất đạo đức chính trị như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Cả cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Người là trường học lớn; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống hoàn bị, là tấm gương sáng cho chúng ta học tập và noi theo. Với tinh thần và trách nhiệm của những người trẻ, mỗi chúng ta hãy soi lại chính mình trong việc tu dưỡng đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, ý thức gương mẫu nêu gương, nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện thi đua sáng tạo, không ngừng cống hiến trí tuệ và sức trẻ để bảo vệ và xây dựng đất nước./.

[1] Trang tin điện tử Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bqllang.gov.vn

[2,3] Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.269

​http://tuoitrexudua.vn/phienbantruoc/index.php?option=com_content&view=article&id=3329:tui-tr-bn-tre-hc-tp-va-lam-theo-t-tng-o-c-phong-cach-h-chi-minh&catid=24:lamtheoloibac&Itemid=20
Tin liên quan

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết